Amavasai 2016

 
Select Year

Amavasai 2016 / Pournami 2016 / Pradosham 2016 / Karthigai 2016 / Ashtami 2016 / Navami 2016
Year - 2016 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maadha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
January Jan
09 Sat
Jan
23 Sat
Jan
07 Thu
21 Thu
Jan
19 Tue
Jan
02 Sat
17 Sun
Jan
03 Sun
18 Mon
Jan
15 Fri
Jan
27 Wed
Jan
11 Mon
Jan
08 Fri
Jan
05 Tue
06 Wed
20 Wed
Jan
13 Wed
February Feb
07 Sun
08 Mon
Feb
22 Mon
Feb
06 Sat
20 Sat
Feb
15 Mon
Feb
01 Mon
15 Mon
Feb
02 Tue
16 Tue
Feb
13 Sat
Feb
26 Fri
Feb
07 Sun
Feb
06 Sat
Feb
04 Thu
18 Thu
Feb
12 Fri
March Mar
08 Tue
Mar
23 Wed
Mar
06 Sun
20 Sun
Mar
13 Sun
Mar
01 Tue
31 Thu
Mar
02 Wed
Mar
14 Mon
Mar
27 Sun
Mar
06 Sun
Mar
07 Mon
Mar
05 Sat
19 Sat
Mar
12 Sat
April Apr
06 Wed
07 Thu
Apr
21 Thu
Apr
05 Tue
19 Tue
Apr
10 Sun
Apr
14 Thu
30 Sat
Apr
01 Fri
15 Fri
Apr
12 Tue
Apr
25 Mon
Apr
02 Sat
29 Fri
Apr
05 Tue
Apr
03 Sun
17 Sun
Apr
10 Sun
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maadha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
May May
06 Fri
May
21 Sat
May
04 Wed
19 Thu
May
07 Sat
May
14 Sat
29 Sun
May
01 Sun
15 Sun
30 Mon
May
12 Thu
May
25 Wed
May
27 Fri
May
05 Thu
May
03 Tue
17 Tue
May
10 Tue
June Jun
04 Sat
Jun
20 Mon
Jun
02 Thu
17 Fri
Jun
03 Fri
Jun
12 Sun
27 Mon
Jun
13 Mon
28 Tue
Jun
10 Fri
Jun
23 Thu
Jun
23 Thu
Jun
03 Fri
Jun
01 Wed
16 Thu
30 Thu
Jun
08 Wed
July Jul
03 Sun
04 Mon
Jul
19 Tue
Jul
02 Sat
17 Sun
31 Sun
Jul
01 Fri
28 Thu
Jul
12 Tue
27 Wed
Jul
13 Wed
28 Thu
Jul
10 Sun
Jul
23 Sat
Jul
20 Wed
Jul
02 Sat
Jul
15 Fri
30 Sat
Jul
08 Fri
August Aug
02 Tue
Aug
18 Thu
Aug
16 Tue
29 Mon
Aug
24 Wed
Aug
10 Wed
25 Thu
Aug
11 Thu
26 Fri
Aug
08 Mon
Aug
21 Sun
Aug
17 Wed
Aug
01 Mon
30 Tue
Aug
14 Sun
28 Sun
Aug
06 Sat
Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maadha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
September Sep
01 Thu
30 Fri
Sep
16 Fri
Sep
14 Wed
28 Wed
Sep
21 Wed
Sep
09 Fri
23 Fri
Sep
10 Sat
24 Sat
Sep
07 Wed
Sep
19 Mon
Sep
13 Tue
Sep
29 Thu
Sep
12 Mon
13 Tue
Sep
05 Mon
October Oct
30 Sun
Oct
15 Sat
Oct
13 Thu
28 Fri
Oct
18 Tue
Oct
09 Sun
23 Sun
Oct
10 Mon
24 Mon
Oct
07 Fri
Oct
19 Wed
Oct
10 Mon
Oct
28 Fri
Oct
12 Wed
26 Wed
Oct
05 Wed
November Nov
29 Tue
Nov
14 Mon
Nov
12 Sat
26 Sat
Nov
14 Mon
Nov
07 Mon
21 Mon
Nov
08 Tue
22 Tue
Nov
05 Sat
Nov
17 Thu
Nov
07 Mon
Nov
27 Sun
Nov
10 Thu
11 Fri
25 Fri
Nov
03 Thu
December Dec
28 Wed
Dec
13 Tue
Dec
11 Sun
26 Mon
Dec
12 Mon
Dec
07 Wed
21 Wed
Dec
08 Thu
22 Thu
Dec
05 Mon
Dec
17 Sat
Dec
04 Sun
Dec
27 Tue
Dec
10 Sat
24 Sat
25 Sun
Dec
03 Sat